> Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε κανονικά > Τα αποτελέσματα εκτύπωσης δεν είναι ικανοποιητικά > Εμφανίζονται λευκά στίγματα
54WK-02J

Εμφανίζονται λευκά στίγματα

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι δεν χρησιμοποιείται κατάλληλο χαρτί ή ότι υπάρχει πρόβλημα με το περιβάλλον λειτουργίας. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει απορροφήσει υγρασία;

Αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.

Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;

Ελέγξτε το χαρτί που χρησιμοποιείτε και αντικαταστήστε με κατάλληλο χαρτί.

Είναι εγκατεστημένη η συσκευή σε περιβάλλον όπου η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα;

Όταν η θερμοκρασία αλλάζει γρήγορα στο περιβάλλον όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή, εμφανίζεται υγρασία, η οποία μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό ή διάχυση γραφίτη σε εικόνες και κείμενο. Αν η επιλογή <Λειτουργία αφαίρεσης υγρασίας> έχει οριστεί σε <On>, η συμπύκνωση στο εσωτερικό της συσκευής αφαιρείται. Η αφαίρεση της συμπύκνωσης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα λόγω αλλαγών θερμοκρασίας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Όταν εκτελείται αφαίρεση της υγρασίας, η εκτύπωση ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά και να εξέλθει λευκό χαρτί από τη συσκευή.
Εάν έχετε επιλέξει <On>, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να διατηρηθεί το αποτέλεσμα της αφαίρεσης συμπύκνωσης.
Εάν ορίσετε την επιλογή <On>, η ρύθμιση για τον Αυτόματο τερματισμό απενεργοποιείται.

Εμφανίζονται κενά χρώματος στην άκρη της πίσω πλευράς του χαρτιού κατά την εκτέλεση εκτύπωσης 2 όψεων; (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Κατά την εκτέλεση εκτύπωσης 2-όψεων σε λεπτό χαρτί, ενδέχεται να εμφανιστούν κενά χρώματος στην άκρη της πίσω πλευράς του χαρτιού. Εάν ορίσετε την επιλογή <Διόρθωση κενού πίσω πλευράς> στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης.

Εμφανίζονται κενά χρώματος στην άκρη της πίσω πλευράς του χαρτιού; (MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw)

Κατά την εκτέλεση εκτύπωσης σε λεπτό χαρτί, ενδέχεται να εμφανιστούν κενά χρώματος στην άκρη της πίσω πλευράς του χαρτιού. Εάν ορίσετε την επιλογή <Διόρθωση κενού> στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, οι εκτυπώσεις ενδέχεται να εξέρχονται αποχρωματισμένες.

Παρατηρείται ανομοιόμορφη πυκνότητα εκτύπωσης και οι εκτυπώσεις φαίνεται να έχουν μοτίβο σταγόνων;

Εάν ορίσετε την επιλογή <Περιορισμός σχεδίων σταγόνων> στη θέση <On>, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Εάν έχετε επιλέξει <On>, ενδέχεται να επηρεαστεί η ποιότητα εκτύπωσης.

Τελειώνει η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα;

Ελέγξτε την ποσότητα γραφίτη που έχει απομείνει και αντικαταστήστε την κασέτα γραφίτη, εάν είναι απαραίτητο.
Ανεξάρτητα από το εμφανιζόμενο επίπεδο γραφίτη, η κασέτα γραφίτη μπορεί να έχει προσεγγίσει το τέλος της διάρκειας ζωής της εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών της συσκευής και των υποβαθμισμένων υλικών στην κασέτα.