> Αφαίρεση μπλοκαρισμένων χαρτιών > Εάν προκύπτει επανειλημμένα εμπλοκή χαρτιού
54WK-03A

Εάν προκύπτει επανειλημμένα εμπλοκή χαρτιού

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι στο εσωτερικό της συσκευής υπάρχουν κομμάτια χαρτιού ή ξένα αντικείμενα ή ότι το χαρτί δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Υπάρχουν κομμάτια χαρτιού ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή;

Ελέγξτε εάν υπάρχουν κομμάτια χαρτιού ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή.

Είναι σωστά τοποθετημένο το χαρτί;

Ξεφυλλίστε προσεκτικά τη στοίβα χαρτιού, έτσι ώστε τα φύλλα χαρτιού να μην κολλάνε μεταξύ τους.
Ελέγξτε εάν το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.
Ελέγξτε εάν ο αριθμός φύλλων του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί είναι κατάλληλος και εάν χρησιμοποιείται το κατάλληλο χαρτί.

Παρουσιάζονται εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση στην πίσω πλευρά του ήδη εκτυπωμένου χαρτιού (μη αυτόματη εκτύπωση 2-όψεων);

Ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις στο εκτυπωμένο χαρτί.
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Print on the Other Side] στην καρτέλα [Paper Source] του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή. Η επιλογή [Print on the Other Side] ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης. Για πληροφορίες σχετικά με την εμφάνισή του, ανατρέξτε στα εγχειρίδια των σχετικών προγραμμάτων οδήγησης στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών εγχειριδίων.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Για εκτύπωση στην πίσω πλευρά του εκτυπωμένου χαρτιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το χαρτί που εκτυπώθηκε σε αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που έχει εκτυπωθεί με εκτυπωτή/πολυμηχάνημα εκτός από αυτήν τη συσκευή.

Προκύπτουν εμπλοκές χαρτιού κατά την εκτύπωση σε χαρτί που έχει τοποθετηθεί στην προαιρετική μονάδα τροφοδοσίας κασέτας;

Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τη μονάδα τροφοδοσίας κασέτας.