> Κοινά προβλήματα > Η ένδειξη σφάλματος είναι μόνιμα αναμμένη ή αναβοσβήνει
54WK-002

Η ένδειξη σφάλματος είναι μόνιμα αναμμένη ή αναβοσβήνει

Αν παρουσιαστεί σφάλμα, η ένδειξη σφάλματος είναι μόνιμα αναμμένη ή αναβοσβήνει. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι σωστά τοποθετημένο το χαρτί;

Ελέγξτε εάν το χαρτί έχει τοποθετηθεί σωστά.

Έχει παρουσιαστεί εμπλοκή χαρτιού;

Ελέγξτε αν έχει προκύψει εμπλοκή χαρτιού. Αν προκύψει εμπλοκή χαρτιού, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αφαιρέσετε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Εμφανίζεται κάποιο μήνυμα στην οθόνη;

Αν παρουσιαστεί πρόβλημα, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη. Ελέγξτε τα μέτρα που προτείνονται στο μήνυμα.

Επανεκκινήστε τη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και ενεργοποιήσετε την ξανά.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν διορθωθεί το πρόβλημα, η ένδειξη σφάλματος θα σβήσει και η οθόνη θα επιστρέψει στην οθόνη Βασικών λειτουργιών. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση του σφάλματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία.