> Κοινά προβλήματα > Η συσκευή δεν λειτουργεί
54WK-001

Η συσκευή δεν λειτουργεί

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι το καλώδιο ρεύματος και τα καλώδια δεν είναι σωστά συνδεδεμένα ή η συσκευή είναι σε κατάσταση αναστολής. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι ενεργοποιημένη η συσκευή; Είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος;

Εάν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν ανταποκρίνεται, απενεργοποιήστε την, ελέγξτε εάν το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο και ενεργοποιήστε την ξανά.
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και τη συσκευή και συνδέστε το ξανά.
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και συνδέστε το σε άλλη πρίζα.
Ελέγξτε αν παρέχεται ρεύμα από το καλώδιο ρεύματος. Αντικαταστήστε το καλώδιο ρεύματος ή χρησιμοποιήστε βολτόμετρο για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν είναι σπασμένο.

Μόλις ενεργοποιήσατε τη συσκευή;

Περιμένετε λίγο μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η συσκευή.

Είναι σωστά συνδεδεμένα όλα τα καλώδια;

Ελέγξτε εάν έχουν συνδεθεί σωστά αυτά τα καλώδια. Προσέξτε να μην μπερδέψετε τις θύρες των καλωδίων.
Θύρα USB (για σύνδεση συσκευής USB)
Θύρα USB (για σύνδεση υπολογιστή)
Θύρα LAN
Υποδοχή καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής

Είναι ενεργοποιημένη η κατάσταση αναστολής;

Εάν αφήσετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής για εξοικονόμηση ενέργειας, μην επιτρέποντάς σας χρήση της. Για έξοδο από την κατάσταση αναστολής, πατήστε το πλήκτρο με το σύμβολο .