> Προβλήματα με το φαξ/τηλέφωνο > Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ
54WK-01K

Δεν είναι δυνατή η λήψη φαξ

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι η λανθασμένη κατάσταση λήψης ή οι λανθασμένες ρυθμίσεις λήψης. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Λαμβάνετε φαξ αυτόματα;

Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση λήψης έχει οριστεί σε <Φαξ/Τηλ (Αυτόματη αλλαγή)>, <Αυτόματα>, <Τηλεφωνητής> ή <Διακ δικτύου>.
Εάν έχει οριστεί η επιλογή <Τηλεφωνητής>, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει συνδεδεμένος τηλεφωνητής σε αυτήν τη συσκευή και ότι ενεργοποιείται με ηχητικό μήνυμα απόκρισης που έχει καταγραφεί σωστά.
Μπορεί να εξαντλείται ο ελεύθερος χώρος στη μνήμη. Εκτυπώστε, στείλτε ή διαγράψτε τα περιττά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη.

Λαμβάνετε φαξ χειροκίνητα;

Βεβαιωθείτε ότι η κατάσταση λήψης έχει οριστεί σε <Χειροκίνητη>.
Προτού κλείσετε το ακουστικό, επιλέξτε <Έναρξη λήψης> ή εισαγάγετε τον αριθμό αναγνωριστικού για Απομακρυσμένη λήψη. Εάν κλείσετε πρώτοι το ακουστικό, η επικοινωνία θα διακοπεί.

Χρησιμοποιείτε γραμμή οπτικών ινών για τη λήψη φαξ;

Η συσκευή είναι συμβατή με τη χρήση αναλογικών γραμμών. Εάν χρησιμοποιηθεί γραμμή οπτικών ινών ή τηλεφωνική γραμμή IP, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με το περιβάλλον σύνδεσης ή με τις συνδεδεμένες συσκευές. Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με τον πάροχο γραμμής οπτικών ινών ή τηλεφωνικής γραμμής IP.

Λαμβάνετε φαξ από τις υπηρεσίες πληροφοριών φαξ;

Ελέγξτε την τρέχουσα ρύθμιση του στοιχείου <Επιλογή τύπου γραμμής> για να βεβαιωθείτε ότι ο τύπος τηλεφωνικής γραμμής έχει οριστεί σε γραμμή τονικής κλήσης.
Εάν έχει οριστεί σε γραμμή παλμικής κλήσης, καθορίστε τον προορισμό επιλέγοντας το κουμπί Τόνοι στην καρτέλα <Εισαγ προορ> και εισαγάγοντας, στη συνέχεια, τον προορισμό. Εάν εισαγάγετε τον προορισμό μετά την επιλογή του κουμπιού Τόνοι, τα τονικά σήματα μεταδίδονται ακόμα και αν χρησιμοποιείται γραμμή παλμικής κλήσης.
Εκτελέστε τη λειτουργία λήψης ακολουθώντας τη φωνητική καθοδήγηση που παρέχεται από τις υπηρεσίες πληροφοριών φαξ.