> Προβλήματα με το δίκτυο > Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε δίκτυο
54WK-00E

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε δίκτυο

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη επιλογή θυρών ή διευθύνσεων IP. Ελέγξτε τα ακόλουθα.
Δείτε επίσης τα παρακάτω στοιχεία.

Έχουν επιλεχθεί οι σωστές θύρες;

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της θύρας.
Εάν δεν υπάρχει κατάλληλη θύρα, δημιουργήστε την με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Έχετε ορίσει σωστά τη διεύθυνση IP;

Πραγματοποιήστε δοκιμή σύνδεσης για να ελέγξετε αν η διεύθυνση IP έχει οριστεί σωστά.
Σε περιβάλλον DHCP, λαμβάνεται αυτόματα διεύθυνση IP. Ελέγξτε εάν η τρέχουσα διεύθυνση IP έχει οριστεί σωστά. Εάν η διεύθυνση IP δεν έχει οριστεί σωστά, ελέγξτε αν η λειτουργία DHCP του δρομολογητή ή του σημείου πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Από προεπιλογή, οι λειτουργίες <DHCP> και <Αυτ. IP> είναι ενεργοποιημένες, ώστε να λαμβάνεται αυτόματα διεύθυνση IP από τη συσκευή.

Ταιριάζει το μέρος της διεύθυνσης υποδικτύου της διεύθυνσης IP της συσκευής με αυτήν της διεύθυνσης IP του υπολογιστή;

Εάν οι διευθύνσεις υποδικτύου δεν ταιριάζουν, αλλάξτε τις διευθύνσεις IP της συσκευής και του υπολογιστή ώστε να ταιριάζουν.

Επηρεάζεται ή όχι η επικοινωνία λόγω του τείχους προστασίας του υπολογιστή σας;

Εάν οι διευθύνσεις IP ή μια διεύθυνση MAC δεν έχουν εισαχθεί σωστά, δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στη συσκευή. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για να θέσετε τις ρυθμίσεις <Φίλτρο Δ/νσης IPv4>, <Φίλτρο Δ/νσης IPv6> ή <Φίλτρο Δ/νσης MAC> σε <Off>.

Εάν η συσκευή απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, ενεργοποιηθεί ξανά, απενεργοποιείται η επικοινωνία;

Όταν η συσκευή απενεργοποιείται και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά, εκχωρείται στη συσκευή διαφορετική διεύθυνση IP από εκείνη που χρησιμοποιούταν. Κατά τη χρήση του πρωτοκόλλου DHCP, συμβουλευτείτε τον διαχειριστή δικτύου σας και πραγματοποιήστε μια από τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
Ορίστε την επιλογή <Δυναμική Ενημέρωση DNS> στη θέση <On> στη συσκευή.
Πραγματοποιήστε ρύθμιση ώστε να εκχωρείται πάντα η ίδια διεύθυνση IP σε κάθε εκκίνηση της συσκευής.