> Προβλήματα με το δίκτυο > Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του διακομιστή εκτύπωσης για σύνδεση
54WK-00K

Δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του διακομιστή εκτύπωσης για σύνδεση

Ελέγξτε την κατάσταση του διακομιστή εκτύπωσης και του υπολογιστή.
Ελέγξτε αν έχουν συνδεθεί σωστά ο διακομιστής εκτύπωσης και ο υπολογιστής;
Ελέγξτε αν λειτουργεί ο διακομιστής εκτύπωσης.
Ελέγξτε αν διαθέτετε δικαιώματα χρήστη για σύνδεση στον διακομιστή εκτύπωσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή διακομιστή.
Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Εντοπισμός δικτύου].