> Προβλήματα με την αντιγραφή/εκτύπωση > Αποτελέσματα εκτύπωσης με αλλοίωση κειμένου
54WK-04K

Αποτελέσματα εκτύπωσης με αλλοίωση κειμένου

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή ότι υπάρχει πρόβλημα με το έγγραφο. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή;

Ελέγξτε εάν έχει εγκατασταθεί ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή κατάλληλο για τη συσκευή.
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης, ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή κατάλληλο για τη συσκευή.

Μήπως υπάρχει πρόβλημα με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή;

Εγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης, ανατρέξτε στα εγχειρίδια των σχετικών προγραμμάτων οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.

Εκτυπώνετε με σύνδεση USB;

Αλλάξτε το καλώδιο USB. Εάν χρησιμοποιείτε μακρύ καλώδιο USB, αντικαταστήστε το με ένα κοντύτερο.
Εάν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, συνδέστε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. Εάν η επικοινωνία δεν είναι δυνατή μόνο κατά τη χρήση διανομέα USB, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του διανομέα USB.

Η αλλοίωση χαρακτήρων εμφανίζεται όταν εκτυπώνετε ένα συγκεκριμένο έγγραφο ή με μια συγκεκριμένη εφαρμογή;

Δημιουργήστε το εν λόγω έγγραφο από την αρχή ή εισαγάγετε το περιεχόμενο του εγγράφου σε ένα νέο αρχείο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.
Ελέγξτε εάν είναι δυνατή η σωστή εκτύπωση του εγγράφου από διαφορετική εφαρμογή. Εάν το αποτέλεσμα είναι επιτυχές, υποδεικνύεται ότι υπάρχει πρόβλημα με την αρχική εφαρμογή. Επικοινωνήστε με τον δημιουργό της εφαρμογής.