> Προβλήματα με τη σύνδεση USB > Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB
54WK-013

Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB

Μια πιθανή αιτία μπορεί να είναι ότι το καλώδιο USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή ότι έχει επιλεχθεί η λανθασμένη θύρα. Ελέγξτε τα ακόλουθα.

Είναι σωστά συνδεδεμένο το καλώδιο USB;

Ελέγξτε και τους δύο συνδέσμους άκρων του καλωδίου: ο ένας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στη συσκευή και ο άλλος στον υπολογιστή.
Σύνδεσμος με επίπεδο σχήμα: Συνδέστε τον στη θύρα USB του υπολογιστή.
Τετράγωνος σύνδεσμος: Συνδέστε τον στη θύρα USB της συσκευής.
Αλλάξτε το καλώδιο USB. Εάν χρησιμοποιείτε μακρύ καλώδιο USB, αντικαταστήστε το με ένα κοντύτερο.
Εάν χρησιμοποιείτε διανομέα USB, συνδέστε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο USB. Εάν η επικοινωνία δεν είναι δυνατή μόνο κατά τη χρήση διανομέα USB, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του διανομέα USB.

Έχετε επιλέξει τη σωστή θύρα;

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της θύρας.
Εάν δεν υπάρχει θύρα προς χρήση ή εάν δεν είστε βέβαιοι, επανεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Μετά την επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή, η σωστή θύρα δημιουργείται αυτόματα.

Λειτουργεί σωστά η θύρα USB του υπολογιστή σας;

Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας και αυτήν τη συσκευή. Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει πολλές θύρες USB, συνδέστε το καλώδιο USB σε διαφορετική θύρα.