> Problémy s faxem/telefonem > Nelze přijímat faxy
54WJ-01K

Nelze přijímat faxy

Možnou příčinou může být špatný režim příjmu nebo špatná nastavení příjmu. Zkontrolujte následující.

Přijímáte fax automaticky?

Zkontrolujte, zda je režim příjmu nastaven na možnost <Fax/Tel (Automat. přepínání)>, <Auto>, <Záznamník> nebo <Síťový přepínač>.
Při nastavení na <Záznamník> zkontrolujte, zda je k tomuto stroji připojen záznamník a zda je zapnutý se správně nahranou zvukovou odpovědí.
V paměti dochází volné místo. Vytiskněte, odešlete nebo smažte nepotřebná data uložená v paměti.

Přijímáte fax ručně?

Zkontrolujte, zda je režim příjmu nastaven na možnost <Ruční>.
Před zavěšením sluchátka vyberte možnost <Přijímat> nebo zadejte číslo ID pro vzdálený příjem. Pokud nejprve zavěsíte sluchátko, komunikace bude ukončena.

Používáte k příjmu faxů optickou linku?

Zařízení lze používat s analogovými linkami. V závislosti na podmínkách připojení a připojených zařízeních nemusí toto zařízení fungovat správně, pokud použijete optickou linku nebo linku pro telefonii IP. V takovém případě se obraťte na poskytovatele optické linky nebo telefonie IP.

Přijímáte faxy z informačních služeb faxu?

Zkontrolujte aktuální nastavení možnosti <Vybrat typ linky> abyste se ujistili, zda je typ telefonní linky nastaven na tónovou linku.
Pokud je nastaven na impulsní linku, zadejte místo určení výběrem tlačítka Tón na kartě <Zadat m. urč.> a následným zadáním místa určení. Pokud zadáte místo určení po výběru tlačítka Tón, jsou při použití impulsní linky přenášeny tónové signály.
Proveďte operaci příjmu postupem podle hlasových pokynů poskytovaných informačními službami faxu.