> Komunikaty i kody błędów > Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu
54XJ-004

Środki zaradcze w przypadku każdego komunikatu

Zapoznaj się z poniższymi opisami, aby uzyskać informacje na temat możliwych przyczyn i rozwiązań dla każdego komunikatu.
Gdy nie można wysłać faksu lub pamięć urządzenia jest pełna, bądź też występują problemy z obsługą sprzętu, na ekranie zostaje wyświetlony komunikat.
Możliwe, że używana jest kaseta podrobiona lub firmy innej niż Canon. Nie można podać poprawnej ilości tonera w kasecie.
Podczas weryfikacji certyfikatu wystąpił błąd.
Kopiowanie czarno-białe ograniczone. Dostępne tylko kopiowanie kolorowe.
Drukowanie czarno-białe ograniczone. Dostępne tylko drukowanie kolorowe.
Nie można przeanal. certyfikatu uwierzytelniania serwera.
Nie można zmienić typu odbiorców zarejestrowanych w grupie.
Nie można znaleźć punktu dostępu.
Nie można drukować. Być może włożono kasetę, która nie została wyprodukowana przez firmę Canon lub kasetę fałszywą.
Nie można wydrukować odebranych danych.
Nie można odebrać faksu. Upewnij się, że nadawca prawidłowo wysłał faks.
Nieznany obraz.
Nie można wysłać, ponieważ określono kilku odbiorców.
Nie można określić odbiorców z grupy lub wielu odbiorców jednocześnie.
Nie można określić grupy odbiorców, gdy połączenie jest odłożone.
Nie można tych ustawień. Wysyłanie do określonych odbiorców jest ograniczone.
Błąd połączenia z kasetą: możliwe, że używana jest kaseta podrobiona lub inna niż Canon.
Błąd komunikacji z kasetą. Nie można drukować. Być może włożono kasetę, która nie została wyprodukowana przez firmę Canon lub kasetę fałszywą.
Zmień hasło uwierzytelniania.
Sprawdź ustawienia uwierzytelniania.
Kopiowanie kolorowe ograniczone. Dostępne tylko kopiowanie czarno-białe.
Drukowanie kolorowe jest ograniczone. Dostępne tylko drukowanie czarno-białe.
Kopiowanie jest ograniczone.
Nie można nawiązać połączenia.
Nie można nawiązać połączenia. Sprawdź ustawienia PSK.
Nie można nawiązać połączenia. Osiągnięto maksymalną liczbę urządzeń, jakie mogą mieć połączenie z punktem dostępu.
Nie można nawiązać połączenia przy użyciu funkcji Łatwe połączenie z komputera. Urządzenie uruchomi się ponownie.
Nie można nawiązać połączenia za pośrednictwem bezprzewodowej sieci LAN. Wyłącz, a następnie ponownie włącz zasilanie, aby jeszcze raz skonfigurować ustawienia.
Nie można nawiązać połączenia z użyciem technologii WPS. Poczekaj chwilę, a następnie ponownie skonfiguruj ustawienia.
Nie można wykryć żadnych połączeń z urządzeniem bezprzewodowym.
Nie można wyczyścić.
Nie można poprawić.
Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem mechanizmu Open System. Sprawdź ustawienia WEP.
Nie można wykonać uwierzytelnienia z użyciem klucza współdzielonego. Sprawdź ustawienia WEP.
Bezpośrednie połączenie zakończone.
Łatwe połączenie z komputera zostało zakończone z powodu przekroczenia czasu oczekiwania Urządzenie uruchomi się ponownie.
Koniec terminu przydat. kasety.
Wysyłanie faksów jest ograniczone.
Błąd uwierzyt. usługi Google Cloud Print
Błąd połącz. z usługą Google Cloud Print
Załad. papier.
Niski poziom toneru
Pamięć pełna (Bezpieczne drukowanie)
Pamięć pełna (Pomiń błąd)
Drukowanie z nośnika pamięci jest ograniczone.
Brak odpowiedzi od odbiorcy.
Brak odpowiedzi hosta.
Zacięcie papieru.
Niezgodność rozmiaru/ustawień papieru
Przygotuj kasetę.
Drukowanie jest ograniczone.
Zdalne skanowanie jest ograniczone.
Skanowanie jest ograniczone.
Wprowadź prawidłowe dane uwierzytelniania.
Wprowadź informacje niezbędne do uwierzytelnienia.
Określanie i rejestrowanie nowych odbiorców jest ograniczone.
Wygasł certyfikat uwierzytelniania serwera.
Nieprawidłowy certyfikat uwierzytelniania serwera.
Komputer jest ograniczony.
Numer faksu ma za dużo cyfr.
Pamięć jest pełna.
Pamięć jest pełna. Ponownie wprowadź ustawienia oryginału.
Pamięć jest pełna. Skanowanie zostanie anulowane. Czy chcesz wydrukować?
Nieprawidłowa liczba znaków/wprowadzono nieprawidłowe znaki.
Pamięć USB jest ograniczona.
Klucz WEP jest ustawiony nieprawidłowo. Sprawdź ustawienia WEP.
Użyj zdalnego interfejsu użytkownika, aby wprowadzić informacje niezbędne do uwierzytelnienia.