> Problemy z faksem/telefonem > Automatyczne przełączanie między telefonem a faksem jest niemożliwe
54XJ-01S

Automatyczne przełączanie między telefonem a faksem jest niemożliwe

Prawdopodobną przyczyną może być błędny tryb odbierania lub ustawienia trybu odbierania lub brakująca wolna pamięć. Sprawdź poniższe.

Czy urządzenie skonfigurowano do automatycznego przełączania między trybami telefonu i faksu?

Sprawdź, czy dla trybu odbierania wybrano ustawienie <Faks/Tel. (autom. przełącz.)>, <Automatyczna sekretarka> lub <Zmiana sieci>.
Jeśli włączono <Automatyczna sekretarka>, sprawdź czy sekretarka jest połączona z tym urządzeniem i że jest odpowiednio połączona z nagranym komunikatem audio.

Czy nie brakuje wolnej pamięci?

Należy wydrukować, wysłać lub usunąć niepotrzebne dane zapisane w pamięci.

Czy opcja <Czas włączenia dzwonka> nie jest ustawiona na zbyt krótko.

Jeśli opcja <Czas włączenia dzwonka> ustawiona jest na zbyt krótko, odbieranie faksu może nie zostać wykryte, co skutkować będzie dzwonieniem zewnętrznego telefonu. Ustaw <Czas włączenia dzwonka> na wystarczająco długi.

Czy stan linii telefonicznej jest zły?

Jeśli stan linii telefonicznej jest zły, zmień ustawienie <Szybkość uruchomienia odbierania>.

Czy urządzenie wysyłające obsługuje sygnał identyfikacji faksu (sygnał CNG)?

Połączenie przychodzące z urządzenia niezdolnego do transmisji sygnału identyfikacji faksu nie przełączy tego urządzenia w tryb odbioru faksu. Odbieraj faks ręcznie.