> Ja nevar izdrukāt pareizi > Drukāšanas rezultāti ir neapmierinoši > Izdrukas ir blāvas
54XH-053

Izdrukas ir blāvas

Iespējams, netiek izmantots piemērots papīrs vai tonera kasetnēs atlikušais daudzums tuvojas beigām. Mēģiniet veikt tālāk norādītās darbības.

Vai lietojat atbilstošu papīru?

Pārbaudiet, kāds papīrs tiek izmantots, un aizstājiet to ar atbilstošu papīru. Norādiet arī pareizus papīra formāta un veida iestatījumus.

Vai iekārta ir uzstādīta vidē, kur gaisa temperatūra strauji un krasi mainās?

Ja vidē, kur ir uzstādīta iekārta, gaisa temperatūra strauji mainās, rodas kondensāts, kas var padarīt attēlus un tekstu blāvu vai izplūdušu. Ja opciju <Kondensāta samazināšanas režīms> iestatīsit pozīcijā <Ieslēgt>, tiks noņemts iekārtas iekšpusē esošais kondensāts. Kondensāta noņemšana var notikt automātiski temperatūras izmaiņu dēļ.
SVARĪGI!
Kondensāta noņemšanas laikā drukāšana, iespējams, netiks veikta pareizi un var tikt izvadīts neapdrukāts papīrs.
Ja iestatīsit opciju pozīcijā <Ieslēgt>, iekārtai ir jābūt pastāvīgi ieslēgtai, lai saglabātu kondensāta noņemšanas efektu.
Ja izvēlaties iespēju <Ieslēgt>, iestatījums Automātiskā izslēgšanās (Auto Shutdown) tiek atspējots.

Vai izdrukas ir blāvas, drukājot uz aploksnēm?

Izdrukas var būt blāvas, ja drukājat uz aploksnēm ar nelīdzenu virsmu. Problēmu var mēģināt novērst, iestatot opciju <Nelīdz. virsmas aplokšņu rež.> pozīcijā <Ieslēgt>. Tomēr drukāšanas ātrums var samazināties.
PIEZĪME
Iespēja <Nelīdz. virsmas aplokšņu rež.> darbojas tikai tad, ja papīra veida iestatījums ir <Aploksne 2>.
Ja iestatīsit opciju stāvoklī <Ieslēgt>, iestatījums <Papīra rullēšanās labošana> tiks atspējots.

Vai tonera kasetnē atlikušais daudzums tuvojas beigām?

Pārbaudiet, cik daudz tonera ir atlicis kasetnēs, un, ja nepieciešams, nomainiet tonera kasetnes.
Neatkarīgi no parādītā tonera līmeņa tonera kasetnes ekspluatācijas laiks var būt beidzies iekārtas apkārtējās vides dēļ un tādēļ, ka kasetnes materiāli ir nolietoti. Nomainiet tonera kasetni.