> Poruke i kodovi pogrešaka > Protumjere za svaku poruku
54XC-071

Protumjere za svaku poruku

Provjerite sljedeće da biste pronašli moguće uzroke i rješenja za svaku poruku.
Ako ne možete slati faksove, memorija je puna ili pak naiđete na probleme u radu, na zaslonu će se prikazati poruka.
Moguće je da je u upotrebi ne-Canon uložak ili krivotvoreni uložak. Količina u ulošku ne može se ispravno prikazati.
Došlo je do pogreške tijekom provjere certifikata.
Crno-bijelo kopiranje je ograničeno. Dostupno je samo kopiranje u boji.
Crno-bijeli ispis je ograničen. Dostupan je samo ispis u boji.
Certifikat autentikacijskog poslužitelja ne može se analizirati.
Nije moguće promijeniti vrstu destinacije ili destinacija registriranih u grupi.
Nije moguće pronaći pristupnu točku.
Ispis nije moguć. Umetnuti uložak nije Canonov ili je krivotvoren.
Ispis RX podataka nije moguć.
Primanje faksa nije moguće. Provjerite je li pošiljatelj ispravno poslao faks.
Nije moguće prepoznati sliku.
Slanje nije moguće jer je navedeno više od jedne destinacije.
Nije moguće navesti grupna odredišta ili više odredišta istovremeno.
Nije moguće odrediti grupna odredišta kad je slušalica spuštena.
Te postavke ne mogu se koristiti. Slanje na navedenu destinaciju je ograničeno.
Kom. pogr. uloška Moguće je da se koris. krivotvor. uložak ili ul. koji nije Canonov.
Greška u komunikaciji s uloškom. Ispis nije moguć. Umetnuti uložak nije Canonov ili je krivotvoren.
Promijenite zaporku za provjeru autentičnosti.
Provjerite postavke provjere autentičnosti.
Kopiranje u boji je ograničeno. Dostupno je samo crno-bijelo kopiranje.
Ispis u boji je ograničen. Dostupan je samo crno-bijeli ispis.
Kopiranje je ograničeno.
Povezivanje neuspješno.
Povez. neuspješno. Provjerite postavke PSK.
Povez. neuspješno. Dosegnut je maksimalan broj uređaja koji se mogu povezati s pristupnom točkom.
Lagano povezivanje putem računala neuspješno. Uređaj će se ponovno pokrenuti.
Povezivanje putem bežičnog LAN-a nije uspjelo. ISKLJUČITE pa UKLJUČITE glavno napajanje pa konfigurirajte postavke ponovno.
Povezivanje putem WPS-a nije uspjelo. Pričekajte trenutak pa konfigurirajte postavke ponovno.
Nije bilo moguće otkriti veze s bežičnim uređajima.
Čišćenje se nije moglo izvršiti.
Ispravljanje se nije moglo izvršiti.
Provjeru autentičnosti otvorenog sustava nije moguće izvesti. Provjerite postavke WEP.
Provjeru autentičnosti zajedničkog ključa nije moguće izvesti. Provjerite postavke WEP.
Okončano izravno povezivanje.
Lagano povezivanje putem računala završeno zbog isteka vremena Uređaj će se ponovno pokrenuti.
Istekao rok trajanja uloška.
Faksiranje je ograničeno.
Umetnite pap.
Niska razina u ulošku
Mem. popunjena (Zaštićeno ispisivanje)
Memorija popunjena (Zanemari pogrešku)
Ispis s memorijskog medija je ograničen.
Nema odgovora s odredišta.
Glavno računalo ne odgovara.
Papir zaglavljen.
Post. pap. i form. umet. pap. ne podud. se
Pripremite uložak.
Ispisivanje je ograničeno.
Udaljeno skeniranje je ograničeno.
Skeniranje je ograničeno.
Podesite točne informacije za provjeru autentičnosti.
Podesite informacije potrebne za provjeru autentičnosti.
Navođenje i registriranje novih odredišta je ograničeno.
Certifikat autentikacijskog poslužitelja istekao je.
Certifikat autentikacijskog poslužitelja netočan je.
Računalo je pod ograničenjem.
Ključ WEP nije ispr. postav. Provjerite postavke WEP.
Broj faksa ima previše znamenki.
Memorija je popunjena.
Memorija je popunjena. Unesite postavke izvornog tipa ponovno.
Memorija je popunjena. Skeniranje će biti otkazano. Želite li ispisivati?
Broj unesenih znakova je netočan ili se koriste nevažeći znakovi.
USB memorija je ograničena.
Informacije potrebne za autentikaciju podesite s udalj. UI.