> Problemi s faksom/telefonom > Primljeni faksovi ne mogu biti ispisani
54XC-01R

Primljeni faksovi ne mogu biti ispisani

Mogući uzrok može biti da se ne koristi odgovarajući papir ili da su spremnici za toner došli do kraja svog životnog ciklusa. Provjerite sljedeće.

Koristite li odgovarajući papir?

Umetnite papir na koji se primljeni faks-dokument može pravilno ispisati.
Provjerite postavku veličine papira.

Jesu li spremnici tonera pravilno umetnuti?

Ponovno umetnite spremnike tonera.

Je li spremnik žutog tonera istrošen?

Provjerite količinu preostalog tonera u spremnicima.

Ako se primljeni dokument ne može ispisati dvostrano

Provjerite postavke dvostranog ispisa primljenog faks-dokumenta.