> Problemi s faksom/telefonom > Slanje faksa nije moguće
54XC-01F

Slanje faksa nije moguće

Mogući je uzrok taj što se šalje ili prima neki drugi zadatak ili su pak postavke slanja faksa pogrešne. Provjerite sljedeće.

Je li izvornik ispravno postavljen?

Pravilno položite original.

Je li se pojavila pogreška?

Ispišite i provjerite izvješće o upravljanju komunikacijom.

Je li telefonska linija ispravno postavljena?

Provjerite nije li telefonska linija pravilno postavljena.

Šaljete li faks u inozemstvo?

Umetnite pauze u broj faksa.
Promijenite postavku za <Brzina pokretanja TX-a>.

Jesu li informacije o odredištu pravilno navedene?

Provjerite jesu li informacije o odredištu ispravno postavljene.

Ne šaljete li neki drugi dokument iz memorije?

Pričekajte da se slanje završi.

Je li vanjska telefonska linija zauzeta?

Pričekajte da linija postane slobodna.

Jeste li provjerili okruženje za prijam odredišta (primateljev uređaj za faksiranje)?

Provjerite je li primateljev uređaj za faksiranje kompatibilan s tim uređajem (podržava li, primjerice, G3).
Provjerite nije li papir umetnut u faks-uređaj primatelja.
Provjerite je li primateljeva linija faksa zauzeta.
Kada je primateljeva linija faksa zauzeta, stavka „Rezultat“ u odjeljku Izvješće rezultata TX-a faksa prikazuje „Zauzeto/nema signala“.

Koristite li optičku liniju za slanje faksa?

Uređaj je kompatibilan s analognim linijama. Ako koristite optičku liniju ili IP telefonsku liniju, uređaj će možda neispravno funkcionirati ovisno o okruženju za povezivanje i povezanim uređajima. U tom slučaju obratite se davatelju usluge optičke telefonske linije ili IP telefona.