> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Objavujú sa biele body
54Y7-063

Objavujú sa biele body

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier alebo sa vyskytol problém s prevádzkovým prostredím. Skontrolujte nasledujúce.

Používate papier, ktorý absorboval vlhkosť?

Vymeňte ho za vhodný papier.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.

Objavujú sa v strede tmavého textu alebo čiar miesta bez farby?

Zmeňte nastavenie položky <Režim vysokej vlhkosti>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení možnosti <Zap.> sa môže sýtosť tlače líšiť v závislosti od vlhkosti okolia.

Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení teplota?

Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Odstránenie rosenia> nastavená na možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať automaticky v dôsledku zmeny teploty.
DÔLEŽITÉ
Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať prázdny papier.
Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia kondenzácie.
Ak nastavíte <Zap.>, nastavenie automatického vypnutia sa vypne.

Používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou?

Zmeňte nastavenie položky <Režim vysokej vlhkosti>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení možnosti <Zap.> sa môže sýtosť tlače líšiť v závislosti od vlhkosti okolia.

Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete. Vymeňte tonerovú kazetu.