> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Vytlačený čiarový kód je nečitateľný
54Y7-05A

Vytlačený čiarový kód je nečitateľný

Je možné, že malý čiarový kód alebo čiarový kód pozostávajúci z hrubých čiar nebude možné prečítať.
Zväčšite čiarový kód.
Ak je smer čiar v čiarovom kóde kolmý na smer výstupu papiera, obrázok otočte o 90 stupňov, aby boli čiary rovnobežne so smerom výstupu papiera.
Ak problém pretrváva aj po vykonaní operácie uvedenej vyššie, zmeňte režim pomocou položky [Barcode Adjustment Mode] v ovládači tlačiarne. Efekt zlepšenia je najslabší s nastavením [Mode 1] a najsilnejší s nastavením [Mode 5]. Najprv skúste úpravu s položkou [Mode 1].
Karta [Finishing]  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode]  Vyberte režim
POZNÁMKA
Ak je efekt zlepšenia silnejší, sýtosť tlače je nižšia.
Položka [Barcode Adjustment Mode] sa nemusí zobraziť v závislosti od nastavení ovládača tlačiarne. Informácie o spôsobe zobrazenia nájdete v príručkách k príslušným ovládačom na webovej lokalite online príručky.
Ak je špecifikovaná položka [Barcode Adjustment Mode], nastavenie <Opraviť neostrý obraz> je deaktivované. Navyše špecifikovanie položky [Mode 4] alebo [Mode 5] spôsobí spomalenie tlače.