> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Na výtlačkoch sa objavujú šmuhy
54Y7-050

Na výtlačkoch sa objavujú šmuhy

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier alebo sa vyskytol problém s prevádzkovým prostredím. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.

Zobrazujú sa šmuhy pri používaní zariadenia v prostredí s nízkou vlhkosťou?

Zmeňte nastavenie položky <Režim nízkej vlhkosti>. Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Režim 1>.
POZNÁMKA
Ak je špecifikovaná položka <Režim nízkej vlhkosti>, hustota tlače môže byť nižšia alebo nerovnomerná, ak sa zariadenie používa v prostredí s vysokou vlhkosťou.

Objavujú sa na výtlačkoch šmuhy v závislosti od typu papiera alebo prevádzkového prostredia?

Zmeňte nastavenie položky <Opraviť neostrý obraz>. Efekt zlepšenia je najslabší s nastavením <Režim 1> a najsilnejší s nastavením <Režim 4>. Najprv skúste úpravu v móde <Režim 1>.
POZNÁMKA
Nastavenie silnejšieho efektu zlepšenia môže mať za následok slabšiu sýtosť tlače alebo nižšiu rýchlosť tlače. Výsledkom môžu byť aj menej ostré okraje a hrubšie detaily.
Ak je špecifikovaná položka [Barcode Adjustment Mode] v ovládači tlačiarne, nastavenie <Opraviť neostrý obraz> je deaktivované.

Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení teplota?

Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Odstránenie rosenia> nastavená na možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať automaticky v dôsledku zmeny teploty.
DÔLEŽITÉ
Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať prázdny papier.
Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia kondenzácie.
Ak nastavíte <Zap.>, nastavenie automatického vypnutia sa vypne.

Zobrazujú sa na výstupoch úloh kopírovania šmuhy v závislosti od typu papiera alebo podmienok okolia?

Zmena nastavenia položky <Opraviť neostrý obr.pre kópiu> môže vyriešiť problém. Efekt zlepšenia je najslabší s nastavením <Režim 1> a najsilnejší s nastavením <Režim 3>.
POZNÁMKA
Nastavenie silnejšieho efektu zlepšenia môže mať za následok slabšiu sýtosť tlače.