> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Časť strany sa nevytlačila
54Y7-054

Časť strany sa nevytlačila

Možnou príčinou môže byť problém s nastavením okraja alebo správnym vložením papiera. Skontrolujte nasledujúce.

Tlačíte údaje bez okrajov?

Tento symptóm sa vyskytne, ak je okraj v ovládači tlačiarne nastavený na nulovú hodnotu. Skontrolujte, či sú na dokumente, ktorý sa má vytlačiť, okraje.
Karta [Finishing]  [Advanced Settings]  [Expand Print Region and Print]  [Off]

Sú vodiace lišty zarovnané s okrajmi papiera?

Ak sú vodiace lišty príliš voľné alebo príliš tesné, časť dokumentu sa nemusí vytlačiť.

Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení teplota?

Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Odstránenie rosenia> nastavená na možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať automaticky v dôsledku zmeny teploty.
DÔLEŽITÉ
Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať prázdny papier.
Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia kondenzácie.
Ak nastavíte <Zap.>, nastavenie automatického vypnutia sa vypne.