> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Výtlačky sú vyblednuté
54Y7-053

Výtlačky sú vyblednuté

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier, alebo je v tonerových kazetách nedostatok tonera. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier. Zadajte tiež správne nastavenie formátu a typu papiera.

Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení teplota?

Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Odstránenie rosenia> nastavená na možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať automaticky v dôsledku zmeny teploty.
DÔLEŽITÉ
Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať prázdny papier.
Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia kondenzácie.
Ak nastavíte <Zap.>, nastavenie automatického vypnutia sa vypne.

Sú výtlačky pri tlači na obálky vyblednuté?

Výtlačky môžu byť vyblednuté pri tlači na obálky s drsným povrchom. Nastavenie položky <Režim obálky s drsným povrch> na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť. Rýchlosť tlače však môže byť nižšia.
POZNÁMKA
<Režim obálky s drsným povrch> funguje, iba ak je typ papiera nastavený na <Obálka 2>.
Ak nastavíte <Zap.>, nastavenie <Korekcia zvlnenia papiera> sa vypne.

Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete. Vymeňte tonerovú kazetu.