> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Zobrazujú sa pruhy alebo je tlač nerovnomerná
54Y7-055

Zobrazujú sa pruhy alebo je tlač nerovnomerná

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier, alebo je v tonerových kazetách nedostatok tonera. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.

Nie je predlohové sklo znečistené?

Vyčistite predlohové sklo a spodnú časť podávača.

Vyčistili ste fixačnú jednotku?

Očistite fixačnú jednotku.

Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení teplota?

Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Odstránenie rosenia> nastavená na možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať automaticky v dôsledku zmeny teploty.
DÔLEŽITÉ
Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať prázdny papier.
Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia kondenzácie.
Ak nastavíte <Zap.>, nastavenie automatického vypnutia sa vypne.

Zobrazujú sa na prednom okraji papiera čierne horizontálne pruhy?

Zmeňte nastavenie položky <Zníž. záhyby (vlhkosť)/pruhy>. Nastavenie na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> bude rýchlosť tlače nižšia.

Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete. Vymeňte tonerovú kazetu.