> Keď nemôžete správne tlačiť > Výsledky tlače nie sú dosť dobré > Zobrazujú sa pruhy alebo je tlač nerovnomerná
54Y7-02E

Zobrazujú sa pruhy alebo je tlač nerovnomerná

Možnou príčinou môže byť to, že sa nepoužíva vhodný papier, alebo je v tonerových kazetách nedostatok tonera. Skontrolujte nasledujúce.

Používate vhodný papier?

Skontrolujte použiteľný papier a nahraďte za vhodný papier.

Nie je predlohové sklo znečistené?

Vyčistite predlohové sklo a spodnú časť podávača.

Vyčistili ste fixačnú jednotku?

Očistite fixačnú jednotku.

Je zariadenie nainštalované v prostredí, v ktorom sa prudko a výrazne mení teplota?

Ak sa teplota prudko mení v prostredí inštalácie zariadenia, môže nastať kondenzácia spôsobujúca vyblednutie alebo pretekanie obrázkov a textu. Ak je položka <Odstránenie rosenia> nastavená na možnosť <Zap.>, kondenzácia v zariadení sa odstráni. Odstránenie kondenzácie sa môže vykonať automaticky v dôsledku zmeny teploty.
DÔLEŽITÉ
Počas odstraňovania kondenzácie nemusí byť tlač vykonávaná správne a zo zariadenia môže vychádzať prázdny papier.
Ak je nastavená možnosť <Zap.>, musíte nechať zariadenie zapnuté, aby sa zachoval efekt odstránenia kondenzácie.
Ak nastavíte <Zap.>, nastavenie automatického vypnutia sa vypne.

Používate zariadenie v prostredí s vysokou vlhkosťou?

Zmeňte nastavenie položky <Režim vysokej vlhkosti>. Problém môže vyriešiť nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.>.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> a používaní v prostredí s nízkou vlhkosťou môžu byť vytlačené obrázky a text rozmazané.

Je tlač vyblednutá alebo nerovnomerná v závislosti od typu papiera alebo podmienok prostredia?

Zmeňte nastavenie položky <Zlepšenie fixácie>. Problém môže vyriešiť zmena nastavenia režimu.
POZNÁMKA
MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw
Efekt zlepšenia je viditeľnejší s nastavením <Režim 2> ako <Režim 1>. Najprv vyskúšajte možnosť <Režim 1>.
Nastavenie vyššieho efektu môže mať za následok zvlnené výtlačky alebo nižšiu rýchlosť tlače.
MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw
Ak nastavíte hodnotu <Zap.>, v prázdnych oblastiach sa môžu zobraziť „duchovia“.

Používate papier obsahujúci veľa papierového prachu? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

Používanie papiera s vysokým obsahom papierového prachu môže mať za následok vyblednuté alebo pruhované výtlačky. Nastavenie položky <Opr. pošk. obr.prach. papiera> na možnosť <Zap.> môže problém vyriešiť.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.

Je korekcia nesúladu farieb alebo korekcia farebného tónu správna?

Zmeňte nastavenie položky <Opraviť nezhod. farby>. Problém môže vyriešiť nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.>.
POZNÁMKA
Po nastavení na možnosť <Zap.> môže byť rýchlosť nižšia.
Zmeňte nastavenie položky <Režim redukcie pruhov na valci>. Problém môže vyriešiť nastavenie tejto položky na možnosť <Zap.>.

Je množstvo tonera v kazete s tonerom postačujúce?

Skontrolujte, koľko tonera zostáva kazetách s tonerom a podľa potreby vymeňte kazety s tonerom.
Bez ohľadu na zobrazenú úroveň tonera mohla tonerová kazeta dosiahnuť koniec svojej životnosti v dôsledku podmienok prostredia, v ktorom sa zariadenie nachádza, a znehodnoteným materiálom v kazete. Vymeňte tonerovú kazetu.