> Problémy s bezdrôtovým pripojením LAN > Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN
54Y7-011

Ak sa zariadenie nedokáže pripojiť k bezdrôtovej sieti LAN

Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN skontrolujete nasledovne.
1
Skontrolujte stav počítača.
Boli vykonané nastavenia počítača a bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu?
Sú káble bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu (vrátane napájacieho kábla a kábla LAN) správne pripojené?
Je bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod zapnutý?
Ak problém pretrváva aj po vyššie uvedenej kontrole
Vypnite zariadenia a zapnite ich znova.
Chvíľu počkajte a skúste sa znova pripojiť k sieti.
2
Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté.
Ak je zariadenie zapnuté, vypnite ho a potom ho znova zapnite.
3
Skontrolujte miesto inštalácie zariadenia a bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu.
Nie je stroj príliš ďaleko od bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu?
Nie sú medzi strojom a bezdrôtovým smerovačom alebo prístupovým bodom žiadne prekážky, ako napríklad steny?
Nie sú v blízkosti stroja žiadne spotrebiče vyžarujúce rádiové vlnenie, ako napríklad mikrovlnná rúra alebo digitálny bezdrôtový telefón?
4
Zmeňte nastavenia bezdrôtovej siete LAN.
POZNÁMKA
Ak je bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod nastavený podľa nižšie uvedeného postupu, nakonfigurujte nastavenia pripojenia k bezdrôtovej sieti LAN manuálne.
Je aktivovaný režim utajenia*1.
Je aktivované odmietnutie pripojenia nastavením „ANY“*2 (akékoľvek).
Je zvolený kľúč WEP, ktorý bol vygenerovaný automaticky (šestnástkový).
*1Funkcia, ktorá zakáže automatickú detekciu SSID bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu na iných zariadeniach.
*2Funkcia, pri ktorej bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod odmietne pripojenie, ak je SSID v pripájanom zariadení nastavené na možnosť „ANY“ (akékoľvek) alebo je prázdne.
Ak je bezdrôtový smerovač alebo prístupový bod nastavený, ako je opísané nižšie, zmeňte jeho nastavenia.
MAC adresu zariadenia a počítača odmietla funkcia filtrovania paketov MAC adries*3.
Keď sa na bezdrôtovú komunikáciu používa len štandard IEEE 802.11n, zvolí sa WEP alebo metóda šifrovania WPA/WPA2 sa nastaví na TKIP.
*3Funkcia umožňuje iba komunikáciu so zariadeniami s určenými adresami MAC a inú komunikáciu zakazuje.