> Bežné problémy > Indikátor chyby svieti neprerušovane alebo bliká
54Y7-002

Indikátor chyby svieti neprerušovane alebo bliká

Ak sa vyskytne chyba, indikátor chyby svieti neprerušovane alebo bliká. Skontrolujte nasledujúce.

Vložili ste papier správne?

Skontrolujte, či je papier správne vložený.

Došlo k zachyteniu papiera?

Skontrolujte, či nedošlo k zaseknutiu papiera. Ak dôjde k zaseknutiu papiera, na obrazovke sa zobrazí hlásenie. Pri odstraňovaní zaseknutého papiera postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Je na displeji zobrazená nejaká správa?

V prípade problému sa na obrazovke zobrazí hlásenie. Vykonajte protiopatrenia navrhované v správe.

Reštartujte zariadenie.

Vypnite zariadenie a pred jeho opätovným zapnutím počkajte aspoň 10 sekúnd.
POZNÁMKA
Keď sa problém vyrieši, indikátor chyby sa vypne a na obrazovke sa opäť zobrazia Základné funkcie. Ak chybu nie je možné vyriešiť, kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu.