> Problémy so sieťou > Nedá sa pripojiť k sieti
54Y7-00E

Nedá sa pripojiť k sieti

Možnou príčinou môže byť, že výber portov alebo nastavenie IP adresy je nesprávne. Skontrolujte nasledujúce.
Pozrite si aj položky uvedené nižšie.

Sú zvolené správne porty?

Skontrolujte nastavenia portu.
Ak nie je k dispozícii príslušný port, vytvorte ho pomocou ovládača tlačiarne.

Je IP adresa nastavená správne?

Vykonajte test pripojenia na kontrolu správnosti nastavenia IP adresy.
V prostredí DHCP sa adresa IP získa automaticky. Skontrolujte, či je aktuálna IP adresa nastavená správne. Ak adresa IP nie je správne nastavená, skontrolujte, či je funkcia DHCP smerovača alebo prístupového bodu povolená.
POZNÁMKA
<DHCP> a <Automatická adresa IP> sú aktivované už z výroby, takže zariadenie získa IP adresu automaticky.

Je časť adresy podsiete IP adresy zariadenia zhodná s časťou adresy podsiete IP adresy počítača?

Ak sa adresy podsietí nezhodujú, nastavte ich tak, že zmeníte IP adresy zariadenia a počítača, aby sa zhodovali.

Neobmedzuje komunikáciu brána firewall v počítači?

Ak sú adresy IP alebo adresa MAC nesprávne zadaná, nebude môcť získať prístup k zariadeniu. V tom prípade musíte požiť ovládací panel na nastavenie položky <Filter adries IPv4>, <Filter adries IPv6> alebo <Filter adries MAC> na možnosť <Vyp.>.

Ak sa zariadenie vypne a znova zapne, vypne sa aj komunikácia?

Keď sa zariadenie vypne a potom znova zapne, môže sa stať, že zariadeniu bude priradená iná adresa IP ako tá, ktorá sa použila naposledy. Ak používate DHCP, obráťte sa na správcu siete a vykonajte niektoré z nasledujúcich nastavení.
<Dynam. aktualiz. DNS> na zariadení nastavte na <Zap.>.
Nastavenie vykonajte tak, aby pri každom spustení zariadenia bola priradená adresa IP vždy rovnaká.