> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > הצד האחורי של הנייר מוכתם
54AS-065

הצד האחורי של הנייר מוכתם

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שיחידת הקיבוע מלוכלכת. בדוק את הדברים הבאים.

האם טענת נייר שגודלו קטן יותר מגודל נתוני ההדפסה?

בדוק כדי לוודא שגודל הנייר מתאים לגודל נתוני ההדפסה.

האם ניקית את יחידת הקיבוע?

יש לנקות את יחידת הקיבוע.

בעת הדפסת תמונה בחצי גוון כגון תצלום על גבי גודל קטן של חלק מנייר כבד, האם מופיעים פסים על הנייר?

שנה את ההגדרות של <Rdc. Tnr Flaking from Heavy Sml. Ppr>. הגדרת פריט זה לאפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
הגדרת אפשרות זו כ-<On> תאט את מהירות ההדפסה.