> ניקוי חסימות נייר > אם נייר נתקע שוב ושוב
54AS-03X

אם נייר נתקע שוב ושוב

סיבה אפשרית עשויה להיות משום שיש חתיכות נייר או עצמים זרים בתוך המכשיר או שהנייר לא נטען כהלכה. בדוק את הדברים הבאים.

האם יש חתיכות נייר או עצמים זרים בתוך המכשיר?

בדוק האם יש חתיכות נייר או עצמים זרים בתוך המכשיר.

האם הנייר טעון כהלכה?

נפנף את ערמת הנייר היטב כדי שהגיליונות לא ידבקו.
בדוק אם הנייר טעון כהלכה.
בדוק האם מספר גיליונות הנייר שנטענו מתאים והאם נעשה שימוש בנייר מתאים.

האם במהלך ההדפסה הנייר נתקע בצד האחורי שלו שכבר הודפס (הדפסה ידנית דו-צדדית)?

שטח את הנייר המודפס במידה הוא הסתלסל.
סמן את תיבת הסימון [Print on the Other Side] תחת הלשונית [Paper Source] של מנהל המדפסת. ייתכן ש-[Print on the Other Side] לא יוצג, בהתאם להגדרות מנהל המדפסת. לקבלת מידע על אופן התצוגה שלו, עיין במדריכים של מנהלי ההתקנים הרלוונטיים באתר המדריכים המקוון.
חשוב
להדפסה בצד האחורי של הנייר שהודפס, באפשרותך להשתמש רק בנייר שהודפס באמצעות מכשיר זה. אין להשתמש בנייר שהודפס באמצעות מדפסת/מכשיר רב-תפקודי אחרי מלבד מכשיר זה.

האם הנייר נתקע במהלך הדפסה על נייר שנטען במודול מגירת ההזנה האופציונלי?

יש להסיר את מודול מגירה ההזנה האופציונלי ולאחר מכן להחזירו למקומו.