> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > הנייר מוזן בצורה שגויה > הנייר לא מוזן/שני גיליונות או יותר מוזנים יחד
54AS-0CU

הנייר לא מוזן/שני גיליונות או יותר מוזנים יחד

טען את הנייר כהלכה.
נפנף את ערמת הנייר היטב כדי שהגיליונות לא ידבקו.
בדוק אם הנייר טעון כהלכה.
בדוק האם מספר גיליונות הנייר שנטענו מתאים והאם נעשה שימוש בנייר מתאים.
בדוק אם גדלים וסוגים שונים של נייר נטענו יחד.
ישנם מקרים שבהם הנייר לא טוען כהלכה בשל העובי שלו. אם זה קורה, החלף את כיוון הנייר או הפוך את הנייר.