> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > התדפיסים דהויים
54AS-053

התדפיסים דהויים

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שהכמות שנותרה במחסניות הטונר אוזלת. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים. בנוסף, ציין את הגדרות גודל וסוג הנייר כהלכה.

האם המכשיר מותקן בסביבה שבה הטמפרטורה משתנה במהירות ובקיצוניות?

במקרה של שינויי טמפרטורה מהירים בסביבה שבה מותקן המכשיר, מתרחשת התעבות, שעלולה לגרום דהייה או דליפה של תמונות וטקסט. אם <Control Condensation> מוגדר כ-<On>, התעבות בתוך המכשיר תוסר. הסרת ההתעבות תתבצע באופן אוטומטי בעקבות שינויי טמפרטורה.
חשוב
במהלך הסרת ההתעבות, ייתכן שלא תתאפשר הדפסה תקינה, ועלולים להתקבל ניירות ריקים.
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, תצטרך להשאיר את המכשיר מופעל כדי לשמור על אפקט הסרת ההתעבות.
אם תגדיר לאפשרות <On>, ההגדרה של הכיבוי האוטומטי תושבת.

האם התדפיסים דהו בעת הדפסה על מעטפות?

ייתכן שהתדפיסים ידהו בעת הדפסה על מעטפות עם קצוות גסים. הגדרת <Rough Surface Envelope Mode> לאפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה. יחד עם זאת, ייתכן שמהירות ההדפסה תהיה איטית יותר.
הערה
ההגדרה <Rough Surface Envelope Mode> מתפקדת רק כאשר הגדרת סוג הנייר היא <Envelope 2>.
אם תגדיר לאפשרות <On>, הגדרת <Paper Curl Correction> תושבת.

האם הכמות שנותרה במחסנית הטונר נמוכה?

בדוק את הכמות שנותרה במחסניות הטונר, והחלף את מחסניות הטונר לפי הצורך.
ללא קשר לרמת הטונר המוצגת, מחסנית הטונר עשויה להגיע לסוף חייה בשל תנאי סביבה של המכשיר ובשל חומרים מתכלים במחסנית. החלף את מחסנית הטונר.