> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > מופיעים פסים/הדפסה לא אחידה
54AS-055

מופיעים פסים/הדפסה לא אחידה

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שהכמות שנותרה במחסניות הטונר אוזלת. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.

האם משטח הזכוכית מלוכלך?

נקה את משטח הזכוכית ואת צידו התחתון של המזין.

האם ניקית את יחידת הקיבוע?

יש לנקות את יחידת הקיבוע.

האם המכשיר מותקן בסביבה שבה הטמפרטורה משתנה במהירות ובקיצוניות?

במקרה של שינויי טמפרטורה מהירים בסביבה שבה מותקן המכשיר, מתרחשת התעבות, שעלולה לגרום דהייה או דליפה של תמונות וטקסט. אם <Control Condensation> מוגדר כ-<On>, התעבות בתוך המכשיר תוסר. הסרת ההתעבות תתבצע באופן אוטומטי בעקבות שינויי טמפרטורה.
חשוב
במהלך הסרת ההתעבות, ייתכן שלא תתאפשר הדפסה תקינה, ועלולים להתקבל ניירות ריקים.
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, תצטרך להשאיר את המכשיר מופעל כדי לשמור על אפקט הסרת ההתעבות.
אם תגדיר לאפשרות <On>, ההגדרה של הכיבוי האוטומטי תושבת.

האם מופיעים פסים אופקיים בקצה המוביל של הנייר?

שנה את ההגדרות של ‎<Rdc. Wrinkles(Humidity)/Streaks>‎. הגדרת האפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
הגדרת אפשרות זו כ-<On> תאט את מהירות ההדפסה.

האם הכמות שנותרה במחסנית הטונר נמוכה?

בדוק את הכמות שנותרה במחסניות הטונר, והחלף את מחסניות הטונר לפי הצורך.
ללא קשר לרמת הטונר המוצגת, מחסנית הטונר עשויה להגיע לסוף חייה בשל תנאי סביבה של המכשיר ובשל חומרים מתכלים במחסנית. החלף את מחסנית הטונר.