> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > מופיעים כתמים לבנים
54AS-057

מופיעים כתמים לבנים

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שישנה בעיה עם סביבת ההפעלה. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר שספג לחות?

החלף בנייר מתאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.

האם מופיע שטח ריק במרכז טקסט או קווים כהים?

שנה את ההגדרות של <High Humidity Mode>. הגדרת האפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
אם תגדיר כ-<On>, צפיפות ההדפסה עשויה להשתנות בהתאם ללחות בסביבה.

האם המכשיר מותקן בסביבה שבה הטמפרטורה משתנה במהירות ובקיצוניות?

במקרה של שינויי טמפרטורה מהירים בסביבה שבה מותקן המכשיר, מתרחשת התעבות, שעלולה לגרום דהייה או דליפה של תמונות וטקסט. אם <Control Condensation> מוגדר כ-<On>, התעבות בתוך המכשיר תוסר. הסרת ההתעבות תתבצע באופן אוטומטי בעקבות שינויי טמפרטורה.
חשוב
במהלך הסרת ההתעבות, ייתכן שלא תתאפשר הדפסה תקינה, ועלולים להתקבל ניירות ריקים.
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, תצטרך להשאיר את המכשיר מופעל כדי לשמור על אפקט הסרת ההתעבות.
אם תגדיר לאפשרות <On>, ההגדרה של הכיבוי האוטומטי תושבת.

האם אתה משתמש במכשיר בסביבה עם רמת לחות גבוהה?

שנה את ההגדרות של <High Humidity Mode>. הגדרת האפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
אם תגדיר כ-<On>, צפיפות ההדפסה עשויה להשתנות בהתאם ללחות בסביבה.

האם הכמות שנותרה במחסנית הטונר נמוכה?

בדוק את הכמות שנותרה במחסניות הטונר, והחלף את מחסניות הטונר לפי הצורך.
ללא קשר לרמת הטונר המוצגת, מחסנית הטונר עשויה להגיע לסוף חייה בשל תנאי סביבה של המכשיר ובשל חומרים מתכלים במחסנית. החלף את מחסנית הטונר.