> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > הנייר מוזן בצורה שגויה > התדפיסים עקומים
54AS-05J

התדפיסים עקומים

אם מכווני הנייר משוחררים מדי או הדוקים מדי, התדפיסים יהיו עקומים. ישר את מכווני הנייר כנגד שולי הנייר.