> ניקוי חסימות נייר > אודות חסימות נייר > חסימת נייר במזין
54AS-03F

חסימת נייר במזין

השתמש בהליך הבא להסרת מסמך המקור.
אם מסמכי מקור מונחים במזין, הוצא אותם תחילה. לאחר מכן, פעל בהתאם להליך הבא. אין להסיר בכוח נייר שנתקע במכשיר. אם אין אפשרות להוציא נייר שנתקע בקלות, המשך לשלב הבא.
1
הוצא את מסמך המקור שנתקע ממכסה המזין.
1
פתח את מכסה המזין.
2
משוך בעדינות את מסמך המקור.
3
הרם את מגש המקור ומשוך בעדינות את מסמך המקור.
4
סגור את מכסה המזין.
2
הסר את מסמך המקור התקוע מתחתית המזין.
1
פתח את המזין.
2
משוך בעדינות את מסמך המקור.
3
סגור בעדינות את המזין.
3
הנח את המקור שוב.