> בעיות בחיבור LAN אלחוטי > החיבור לא יציב (איטי או שלא ניתן ליצור חיבור)
54AS-08L

החיבור לא יציב (איטי או שלא ניתן ליצור חיבור)

בדוק את מצב החיבור לרשת או את ההגדרות של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה.

האם המכשיר מחובר כהלכה לרשת?

בדוק את החיבור לרשת. כאשר המכשיר לא מצליח להתחבר ל-LAN האלחוטי

האם בדקת את ההגדרות של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה?

שנה את ערוצי הנתב האלחוטי או נקודת הגישה. כאשר נעשה שימוש במספר נתבים אלחוטיים או נקודות גישה, יש למנוע הפרעות של תדרי רדיו על ידי הגדרת "ערוצים נפרדים ורחוקים זה מזה כגון "נתב א: ערוץ 1, נתב ב': ערוץ 6, נתב ג': ערוץ 11."
הערה
למידע נוסף אודות כיצד לבדוק או להגדיר מחדש את הגדרות הערוץ, עיין במדריכי ההוראות של הנתבים האלחוטיים או של נקודות הגישה או צור קשר עם היצרן.
אם באפשרותך לשנות את עוצמת פלט הרדיו של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה, הגבר את עוצמת הפלט.