> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > התדפיסים דהויים
54AS-09J

התדפיסים דהויים

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שהכמות שנותרה במחסניות הטונר אוזלת. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים. בנוסף, ציין את הגדרות גודל וסוג הנייר כהלכה.

האם ההדפסה דהויה או שצפיפותה לא אחידה בהתאם לסוג הנייר או לתנאי הסביבה?

שנה את ההגדרות של <Reduce Toner Flaking>. ייתכן ששינוי הגדרת המצב עשוי לפתור את הבעיה.
הערה
אם תגדיר לאפשרות <On>, ייתכן שיופיעו צללי תמונות באזורים ריקים.

האם המכשיר מותקן בסביבה שבה הטמפרטורה משתנה במהירות ובקיצוניות?

במקרה של שינויי טמפרטורה מהירים בסביבה שבה מותקן המכשיר, מתרחשת התעבות, שעלולה לגרום דהייה או דליפה של תמונות וטקסט. אם <Control Condensation> מוגדר כ-<On>, התעבות בתוך המכשיר תוסר. הסרת ההתעבות תתבצע באופן אוטומטי בעקבות שינויי טמפרטורה.
חשוב
במהלך הסרת ההתעבות, ייתכן שלא תתאפשר הדפסה תקינה, ועלולים להתקבל ניירות ריקים.
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, תצטרך להשאיר את המכשיר מופעל כדי לשמור על אפקט הסרת ההתעבות.
אם תגדיר לאפשרות <On>, ההגדרה של הכיבוי האוטומטי תושבת.

האם הכמות שנותרה במחסנית הטונר נמוכה?

בדוק את הכמות שנותרה במחסניות הטונר, והחלף את מחסניות הטונר לפי הצורך.
ללא קשר לרמת הטונר המוצגת, מחסנית הטונר עשויה להגיע לסוף חייה בשל תנאי סביבה של המכשיר ובשל חומרים מתכלים במחסנית. החלף את מחסנית הטונר.

האם התדפיסים דהויים מיד לאחר החלפת מחסנית הטונר?

ייתכן שהתדפיסים יהיו דהויים מיד לאחר החלפה של מחסניות טונר בחדשות. במקרה כזה, הגדרת <Rdc. Faint Print After Rplc. Cart.> לאפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
הגדרת האפשרות כ-<On> תחיל את ההגדרה בהחלפה הבאה של מחסניות טונר.
מיד לאחר החלפת מחסנית, יידרש פרק זמן מסוים לפיזור אחיד של הטונר בתוך המחסנית.