> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > מופיעים כתמים לבנים
54AS-09U

מופיעים כתמים לבנים

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שישנה בעיה עם סביבת ההפעלה. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר שספג לחות?

החלף בנייר מתאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.

האם המכשיר מותקן בסביבה שבה הטמפרטורה משתנה במהירות ובקיצוניות?

במקרה של שינויי טמפרטורה מהירים בסביבה שבה מותקן המכשיר, מתרחשת התעבות, שעלולה לגרום דהייה או דליפה של תמונות וטקסט. אם <Control Condensation> מוגדר כ-<On>, התעבות בתוך המכשיר תוסר. הסרת ההתעבות תתבצע באופן אוטומטי בעקבות שינויי טמפרטורה.
חשוב
במהלך הסרת ההתעבות, ייתכן שלא תתאפשר הדפסה תקינה, ועלולים להתקבל ניירות ריקים.
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, תצטרך להשאיר את המכשיר מופעל כדי לשמור על אפקט הסרת ההתעבות.
אם תגדיר לאפשרות <On>, ההגדרה של הכיבוי האוטומטי תושבת.

האם יש שטח ריק בקצה המוביל של הנייר?

בעת הדפסה על נייר דק, שטח ריק עשוי להופיע בקצה המוביל של הנייר. הגדרת <Correct Void> לאפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
הגדרת האפשרות כ-<On> עלולה לגרום לדהיית תדפיסים.

האם צפיפות הדפסה לא אחידה כך שנראה שלתדפיס יש דפוס של טיפות מים?

הגדרת <Reduce Waterdrop Pattern> לאפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
אם תגדיר לאפשרות <On>, איכות ההדפסה עלולה להיות מושפעת מכך.

האם הכמות שנותרה במחסנית הטונר נמוכה?

בדוק את הכמות שנותרה במחסניות הטונר, והחלף את מחסניות הטונר לפי הצורך.
ללא קשר לרמת הטונר המוצגת, מחסנית הטונר עשויה להגיע לסוף חייה בשל תנאי סביבה של המכשיר ובשל חומרים מתכלים במחסנית.