> בעיות בחיבור LAN אלחוטי > כאשר המכשיר לא מצליח להתחבר ל-LAN האלחוטי
54AS-08A

כאשר המכשיר לא מצליח להתחבר ל-LAN האלחוטי

השתמש בהליך הבא כדי לבדוק את חיבור ה-LAN האלחוטי.
1
בדוק את מצב המחשב.
האם ההגדרות של המחשב ושל הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה הושלמו?
האם הכבלים של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה (כולל כבל החשמל וכבל ה-LAN) חוברו כהלכה?
האם הנתב האלחוטי או נקודת הגישה פועלים?
אם הבעיה נמשכת גם לאחר בדיקת כל האמור לעיל
כבה את ההתקנים ולאחר מכן הפעל אותם שוב.
המתן זמן מה ונסה להתחבר שוב לרשת.
2
בדוק אם המכשיר מופעל.
אם המכשיר מופעל, כבה אותו והפעל אותו שוב.
3
בדוק את אתר ההתקנה של המכשיר ואת הנתב האלחוטי או את נקודת הגישה.
האם המכשיר רחוק מדי מהנתב האלחוטי או מנקודת הגישה?
האם ישנם מכשולים כגון קירות בין המכשיר לבין הנתב האלחוטי או נקודת הגישה?
האם יש מכשירים, כגון מיקרוגל או טלפונים אלחוטיים, שפולטים גלי רדיו בקרבת המכשיר?
4
הגדר מחדש את הגדרות ה-LAN האלחוטי.
הערה
אם הנתב האלחוטי או נקודת הגישה מוגדרים כמתואר להלן, הגדר מחדש את הגדרות חיבור ה-LAN האלחוטי באמצעות הזנה ידנית.
מצב מוסתר*1 מופעל.
פונקציית סירוב כל חיבור*2 מופעלת.
מפתח ההצפנה שנוצר באופן אוטומטי (הקסדצימלי) נבחר.
*1פונקציה המשביתה את הזיהוי האוטומטי של ה-SSID של הנתב האלחוטי או של נקודת הגישה בהתקנים אחרים.
*2פונקציה שבה הנתב האלחוטי או נקודת הגישה מסרבים לחיבור אם ה-SSID של ההתקן המיועד לחיבור מוגדר תחת מצב "הכל" או ריק.
אם הנתב האלחוטי או נקודת הגישה הוגדר כמתואר להלן, שנה את הגדרות הנתב.
כתובת ה-MAC של המכשיר והמחשב נדחתה על ידי פונקציית סינון מנת כתובת ה-MAC*3.
אם רק IEEE 802.11n משמש לתקשורת אלחוטית, WEP נבחר או ששיטת ההצפנה WPA/WPA2 מוגדרת ל-TKIP.
*3פונקציה להרשאת תקשורת עם התקנים בעלי כתובות MAC ספציפיות בלבד ואיסור על תקשורת עם התקנים אחרים.