> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > מופיעים צללים באזורים ריקים
54AS-028

מופיעים צללים באזורים ריקים

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שהכמות שנותרה במחסניות הטונר אוזלת. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.

האם צללי תמונות מופיעים באותו דף? (MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw)

שנה את ההגדרות של <Reduce Ghosting 1>. הגדרת האפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
אם תגדיר את האפשרות כ-<On>, ייתכן שהטונר לא יוצמד כראוי, דבר שיגרום לתדפיסים דהויים.

האם צללי תמונות מופיעים בעת ביצוע הדפסה רציפה?

שנה את ההגדרות של <Reduce Ghosting 2>. הגדרת האפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
אם תגדיר את האפשרות כ-<On> תיתכן צפיפות הדפסה בלתי-אחידה.

האם הכמות שנותרה במחסנית הטונר נמוכה?

בדוק את הכמות שנותרה במחסניות הטונר, והחלף את מחסניות הטונר לפי הצורך.
ללא קשר לרמת הטונר המוצגת, מחסנית הטונר עשויה להגיע לסוף חייה בשל תנאי סביבה של המכשיר ובשל חומרים מתכלים במחסנית. החלף את מחסנית הטונר.