> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > מופיעים כתמים
54AS-02K

מופיעים כתמים

ייתכן שיחידת הקיבוע מלוכלכת.
יש לנקות את יחידת הקיבוע.
אם ניקוי יחידת הקיבוע לא פותר את הבעיה, הגדרת <Reduce Toner Fixing Stain 1> לאפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה.
הערה
הגדרת אפשרות זו כ-<On>, עשויה להאט את מהירות ההדפסה.