> כאשר לא ניתן להדפיס כראוי > תוצאות ההדפסה אינן משביעות רצון > התדפיסים מודפסים בצבע בהיר מעט
54AS-02F

התדפיסים מודפסים בצבע בהיר מעט

סיבה אפשרית היא שיש בעיה עם מסמך המקור או שהכמות שנותרה במחסניות הטונר אוזלת. בדוק את הדברים הבאים.

האם למסמך המקור יש צבע רקע, האם הוא מוכתם או האם אתה מצלם מקור כגון עיתון, שמודפס על נייר דק כך שטקסט או תמונות מהצד השני נראים דרך הנייר?

בדוק את מסמך המקור וכוון את הצפיפות להגדרות הנכונות.

האם האזורים הלבנים צבועים מעט?

שנה את ההגדרות של <Prevent Fogging>. הגדרת האפשרות <On> עשויה לפתור את הבעיה. 
הערה
Iהגדרת האפשרות כ-<On> עשויה להקטין את צפיפות ההדפסה.

האם הכמות שנותרה במחסנית הטונר נמוכה?

בדוק את הכמות שנותרה במחסניות הטונר, והחלף את מחסניות הטונר לפי הצורך.
ללא קשר לרמת הטונר המוצגת, מחסנית הטונר עשויה להגיע לסוף חייה בשל תנאי סביבה של המכשיר ובשל חומרים מתכלים במחסנית. החלף את מחסנית הטונר.