> בעיות אחרות > רעש מוזר נשמע כאשר המכשיר מופעל או במהלך הדפסה
54AS-06F

רעש מוזר נשמע כאשר המכשיר מופעל או במהלך הדפסה

סיבה אפשרית היא שישנם עצמים זרים בתוך המכשיר או שלא נעשה שימוש בנייר המתאים. בדוק את הדברים הבאים.
הערה
למרות שרעש חזק או רעש פתאומי עלול להישמע לפני, במהלך או לאחר ההדפסה, לא מדובר בשגיאה או בתקלה של המכשיר.

האם יש חתיכות נייר או שקית פלסטיק או כל עצם זר אחר בתוך המכשיר?

בדוק האם יש חתיכות נייר או שקית פלסטיק או כל עצם זר אחר בתוך המכשיר.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

בדוק את הנייר שבשימוש והחלף בנייר מתאים.

האם הנייר טעון כהלכה?

בדוק אם הנייר טעון כהלכה.

האם מחסניות הטונר מותקנות כהלכה?

התקן שוב את מחסניות הטונר.

האם אתה משתמש במחסניות טונר מקוריות של Canon?

יש להשתמש אך ורק במחסניות טונר מקוריות של Canon כמחסניות טונר להחלפה.