> בעיות נפוצות > מחוון השגיאה מואר באופן קבוע או מהבהב
54AS-002

מחוון השגיאה מואר באופן קבוע או מהבהב

במקרה שישנה שגיאה, מחוון השגיאה מואר באופן קבוע או מהבהב. בדוק את הדברים הבאים.

האם הנייר טעון כהלכה?

בדוק אם הנייר טעון כהלכה.

האם נתקע נייר?

בדוק האם אירעה חסימת נייר. אם נתקע נייר, תוצג הודעה במסך. פעל בהתאם להנחיות המופיעות במסך כדי להסיר את הנייר החסום.

האם מוצגת הודעה כלשהי במסך?

אם אירעה בעיה כלשהי, תוצג הודעה במסך. הקפד ליישם את אמצעי הנגד המוצעים בהודעה.

הפעל מחדש את המכשיר.

כבה את המכשיר, המתן לפחות 10 שניות ולאחר מכן הפעל אותו שוב.
הערה
כאשר הבעיה נפתרת, מחוון השגיאה נכבה והתצוגה חוזרת למסך התכונות הבסיסיות. אם לא ניתן לפתור את הבעיה צור קשר עם המשווק או עם נציג השירות.