> בעיות נפוצות > המכשיר לא פועל
54AS-001

המכשיר לא פועל

סיבה אפשרית היא שכבל החשמל והכבלים אינם מחוברים כהלכה או שהמכשיר נמצא במצב שינה. בדוק את הדברים הבאים.

האם המכשיר מופעל? אם כבל החשמל מחובר?

אם המכשיר מופעל אך לא מגיב, כבה אותו, בדוק אם כבל החשמל מחובר כראוי והפעל אותו שוב.
נתק את כבל החשמל מהשקע ומהמכשיר וחבר אותו שוב.
נתק את כבל החשמל מהשקע וחבר אותו אל שקע אחר.
בדוק האם החשמל מסופק לכבל החשמל. החלף את כבל החשמל בכבל אחר או השתמש בוולטמטר כדי לבדוק האם הכבל לא תקין.

האם המכשיר הופעל זה עתה?

המתן זמן מה עד שהמכשיר יופעל.

האם כל הכבלים מחוברים כהלכה?

בדוק אם כבלים אלה מחוברים כראוי. הקפד שלא להתבלבל בין יציאות הכבלים.
יציאת USB (לחיבור התקן USB)
יציאת USB (לחיבור מחשבים)
יציאת LAN
שקע קו טלפון

האם מצב השינה מופעל?

אם תשאיר את המכשיר ללא שימוש למשך פרק זמן ספציפי, הוא ייכנס למצב שינה כדי לחסוך בחשמל, ולא יאפשר לך להפעיל אותו. כדי לצאת ממצב שינה, לחץ על המקש עם הסימן .