> בעיות בצילום/בהדפסה > יצא פלט של נייר ריק
54AS-01A

יצא פלט של נייר ריק

בדוק את מצב מחסניות הטונר.

האם מחסניות הטונר מותקנות כהלכה?

התקן שוב את מחסניות הטונר.

האם מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה?

בדוק את הכמות הנותרת במחסניות הטונר.