> בעיות בצילום/בהדפסה > לא ניתן להדפיס
54AS-016

לא ניתן להדפיס

סיבה אפשרית היא שישנה בעיה עם נתוני ההדפסה או עם מנהל ההתקן של המדפסת. בדוק את הדברים הבאים.
סיבה אפשרית נוספת היא שייתכן שישנה בעיה בחיבור לרשת או ל-USB. בדוק האם החיבור תקין.

האם הנייר טעון כהלכה?

בדוק אם הנייר טעון כהלכה.

האם יש לך אפשרות להדפיס דף בדיקה של Windows?

אם אתה יכול להדפיס דף בדיקה של Windows, אין בעיה במכשיר או במנהל ההתקן של המדפסת. בדוק את הגדרות ההדפסה ביישום.

האם שם הקובץ של המסמך המיועד להדפסה ארוך למדי?

כאשר אתה שולח משימה מהמחשב למכשיר, היא נשלחת בשם שנוצר בהתאם לשם הקובץ של המסמך ולשם היישום המשמש להדפסה. שם משימה ארוך מדי לא יאפשר שליחה כהלכה, ולכן עליך לוודא ששם קובץ המסמך לא ארוך מדי.

האם אתה משתמש בתכנת אבטחה או בדבר דומה לכך?

ודא שההדפסה אינה מוגבלת על ידי תכנת אבטחה או תכנה מקומית אחרת.

האם הכשל קורה כשאתה מנסה להדפיס מסמך מסוים או מיישום מסוים?

צור את המסמך המדובר מההתחלה או ייבא את תוכן המסמך לקובץ חדש, ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
בדוק האם ניתן להדפיס את המסמך מיישום אחר. אם הצלחת, הדבר מעיד על כך שישנה בעיה עם היישום המקורי. צור קשר עם יוצר היישום.

האם ישנה בעיה עם מנהל ההתקן של המדפסת?

התקן מחדש את מנהל המדפסת.
בדוק האם גודל הנייר או גודל הפלט מוגדרים כהלכה.
בדוק האם מופעלת תקשורת דו-כיוונית. אם היא מושבתת, הפעל אותה והפעל את המחשב מחדש.

האם ישנה משימה שלא הושלמה?

אם ההדפסה נפסקה מכל סיבה שהיא, המשימה תישאר במכשיר כנתונים הממתינים להדפסה. במקרה כזה, המכשיר לא יפעל או לא יגיב גם כאשר הוא יקבל הנחיית הדפסה חדשה. מחק את המשימה שנותרה ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.

האם אתה מדפיס באמצעות פקודת lpr?

כדי להדפיס באופן מתמשך נתוני PDF באמצעות פקודת lpr, הדפס את המשימות בזו אחר זו במרווחים בהתאם להגדרה <Timeout>.

האם אירעה שגיאה?

כדי לקבוע האם אירעה שגיאה כלשהי בהדפסה, בדוק את יומן המשימות.

האם אתה יכול להדפיס ממחשבים אחרים?

אם אתה גם לא מצליח להדפיס ממחשבים אחרים, התקשר למשווק או לנציג השירות.