> בעיות בצילום/בהדפסה > אין תצוגה של מסמכים במסך בחירת הקובץ (הדפסה מאובטחת)
54AS-019

אין תצוגה של מסמכים במסך בחירת הקובץ (הדפסה מאובטחת)

כאשר שטח הזיכרון הפנוי אוזל, המסמכים אינם מוצגים במסך לבחירת הקובץ. בדוק את הדברים הבאים.
אם יש עבודה בתור, המתן עד להשלמת העבודה.
אם מסמך שהתקבל אוחסן בזיכרון, הדפס או מחק אותו.
אם מאוחסנים מסמכים מאובטחים בזיכרון, הדפס את המסמך המאובטח.
עבור מסמך המכיל עמודים רבים, חלק אותו למספר חלקים לפני ההדפסה.
הקטן את רזולוציית ההדפסה.