> בעיות עם הפקס/הטלפון > מעבר אוטומטי בין הטלפון לפקס לא אפשרי
54AS-01S

מעבר אוטומטי בין הטלפון לפקס לא אפשרי

סיבה אפשרית היא שהגדרות הקבלה או מצב הקבלה שגויים או ששטח הזיכרון הפנוי אוזל. בדוק את הדברים הבאים.

האם המכשיר הוגדר לצורך מעבר אוטומטי בין הטלפון לפקס?

בדוק שמצב הקבלה מוגדר ‎‎<Fax/Tel (Auto Switch)‎>‎‎‏, <Answering Machine>, או <Net Switch>.
כאשר מוגדרת האפשרות <Answering Machine>, בדוק שהמשיבון מחובר למכשיר זה, שהוא פועל ושמוקלטת בו הודעת תגובה קולית כהלכה.

האם שטח הזיכרון הפנוי אוזל?

הדפס, שלח או מחק מהזיכרון את הנתונים שאין לך צורך בהם.

האם ההגדרה של <Ring Start Time> קצרה מדי?

אם ההגדרה של <Ring Start Time> קצרה מדי, ייתכן שקבלת הפקס לא תזוהה ותגרום לצלצול הטלפון החיצוני. הגדר את <Ring Start Time> כך שיהיה ארוך מספיק.

האם מצב קו הטלפון גרוע?

אם מצב קו הטלפון גרוע, שנה את ההגדרה של <RX Start Speed>.

האם מכשיר השליחה תומך באות זיהוי פקס (אות CNG)?

שיחה נכנסת ממכשיר שלא מסוגל לשדר אות זיהוי פקס לא תעביר את המכשיר הזה למצב קבלת פקס. קבל את הפקס באופן ידני.