> בעיות עם הפקס/הטלפון > לא ניתן להדפיס פקסים שהתקבלו
54AS-01R

לא ניתן להדפיס פקסים שהתקבלו

סיבה אפשרית היא שלא נעשה שימוש בנייר המתאים או שמחסניות הטונר הגיעו לסוף חייהן. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה משתמש בנייר מתאים?

טען נייר שבו ניתן להדפיס כהלכה את המסמך שהתקבל.
בדוק את הגדרת גודל הנייר.

האם מחסניות הטונר מותקנות כהלכה?

התקן שוב את מחסניות הטונר.

האם מחסנית הטונר הגיעה לסוף חייה?

בדוק את הכמות הנותרת במחסניות הטונר.

אם לא ניתן להדפיס את המסמך שהתקבל בהדפסה דו-צדדית

בדוק את ההגדרות עבור הדפסה דו-צדדית של מסמך הפקס שהתקבל.