> בעיות עם הפקס/הטלפון > לא ניתן לקבל פקסים
54AS-01K

לא ניתן לקבל פקסים

סיבה אפשרית היא מצב קבלה שגוי או הגדרות שליחה שגויות. בדוק את הדברים הבאים.

האם אתה מקבל פקס באופן אוטומטי?

בדוק שמצב הקבלה מוגדר ‎<Fax/Tel (Auto Switch)>‎‏, <Auto>,‏ <Answering Machine>, או <Net Switch>.
כאשר מוגדרת האפשרות <Answering Machine>, בדוק שהמשיבון מחובר למכשיר זה, שהוא פועל ושמוקלטת בו הודעת תגובה קולית כהלכה.
ייתכן שחסר מקום בזיכרון. הדפס, שלח או מחק מהזיכרון את הנתונים שאין לך צורך בהם.

האם אתה מקבל פקס באופן ידני?

בדוק שמצב הקבלה מוגדר לאפשרות <Manual>.
לפני הנחת השפופרת במקומה, בחר <Start Receiving> או הזן את המספר המזהה לצורך קבלה מרחוק. אם תניח את השפופרת במקומה קודם לכן, התקשורת תיפסק.

האם אתה משתמש בקו סיב אופטי לצורך קבלת הפקס?

המכשיר תואם לשימוש בקווים אנלוגיים. בעת השימוש בקו של סיב אופטי או קו טלפון IP, ייתכן שהמכשיר לא יעבוד כראוי, בהתאם לסביבת החיבור או למכשירים המחוברים. במקרה כזה, פנה לספק של קו הסיב האופטי או לספק של טלפון IP.

האם אתה מקבל פקסים משירותי מידע באמצעות פקס?

בדוק את ההגדרה הנוכחית של <Select Line Type> כדי לוודא שסוג קו הטלפון מוגדר כקו צלילים.
אם הקו מוגדר כקו מתקפים, ציין את היעד על ידי בחירה בלחצן טון בלשונית <Enter Dest.‎> ולאחר מכן הזן את היעד. אם תזין את היעד לאחר הבחירה בלחצן טון, אותות הצלילים ישודרו גם כאשר נעשה שימוש בקו מתקפים.
בצע את פעולת הקבלה על ידי ביצוע ההנחיות הקוליות המסופקות על ידי שירותי המידע בפקס.